top of page

GDPR

Skyddet för dina personuppgifter är viktigt för Snabbud i Nyköping AB. I vår integritetspolicy kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Snabbuds integritetspolicy ska tydliggöra hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi har som utgångspunkt att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behöver dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig exempelvis vad gäller personaladministration, uppfylla lagkrav och kundkrav.

Vi värnar om din integritet. Vi vill att du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vår policy utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Snabbuds riktlinjer för behandling av personuppgifter

All behandling sker enligt gällande lagstiftning (GDPR). Vi behandlar dina personuppgifter när vi har en laglig grund för behandlingen, t ex:

 

· Avtal - när det behövs för att fullgöra ett avtal med dig

· Rättsligt förpliktelse - när det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse, pga en skyldighet enligt lag eller kollektivavtal

· Berättigat intresse - när det i övrigt finns ett berättigat intresse av att vi behandlar personuppgifterna, t ex vid marknadsföring av våra tjänster eller vid kameraövervakning av vår anläggning och områden

· Samtycke - när det krävs samtycke från din sida så inhämtar vi detta innan vi samlar in och behandlar dina uppgifter, vid samtycke har personen alltid rätt att dra tillbaka sitt samtycke

 

 

Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

· Namn

· Adress

· E-postadress

· Telefonnummer

· Personnummer

· Titel

· Användarnamn

· Bankuppgifter

 

 

Vi är skyldiga att rätta personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Vi ber dig därför att upplysa oss om relevanta ändringar i dina personuppgifter, för att hjälpa oss hålla dessa uppdaterade och korrekta.

 

Personuppgifterna lagras under den tid som är avtalad eller beslutad i förhållande till lagstiftningen, och vi raderar personuppgifterna när de inte längre behövs för avsett ändamål. Det finns därför inte en generell lagringsperiod för uppgifterna, då det kan variera med ändamål och den lagliga grunden för lagringen.

Vilken information ger vi till dig som anställd?

Vid anställningsavtalets undertecknande så informerar vi dig om vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

 

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, få information om vilka uppgifter vi har om dig och vad vi använder dem till. I vissa fall har du även rätt att begära att Snabbud upphör med behandlingen eller raderar uppgifterna, förutsatt att det inte finns berättigat och lagenligt skäl som kräver att vi har kvar uppgifterna.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi har utarbetat rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

 

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt lag eller avtal. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

 

 

Ansvar

Snabbud i Nyköping AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. VD och ledningen har det yttersta ansvaret för att Integritetspolicyn är dokumenterad, införd, underhållen och kommunicerad till alla personer som arbetar på uppdrag av Snabbud i Nyköping AB samt att den är tillgänglig för allmänheten.

Ladda ner

bottom of page